Model ingebrekestelling (buitengerechtelijke)incasso

Dit is een model ingebrekestelling. U kunt de volledige versie (.DOC of .PDF) van de voorbeeld ingebrekestelling hieronder downloaden. Een verkorte versie (kleur ontbreekt) van het voorbeeld ingebrekestelling leest u hieronder op deze pagina en hoeft u niet te downloaden.

Klik op meer informatie indien u meer wilt weten over de incassoprocedures in Nederland en de incassodiensten van Avi Incasso.

Schakel ons in of neem direct vrijblijvend contact met ons op.

 

AANGETEKEND MET HANDTEKENING RETOUR VERSTUREN (of per exploot).

Ingebrekestelling-model-Avi-Incasso .DOC (WORD).

Ingebrekestelling-model-Avi-Incasso .PDF (ADOBE).

 

INGEBREKESTELLING BIJ (HANDELS)VORDERINGEN ONTSTAAN NA 16 MAART 2013 VAAK NIET NODIG
-AANGETEKEND STUREN-
Versie 1.1
15-04-2013
LET OP DISCLAMER ONDERAAN BESCHREVEN

HERINNERING OPENSTAANDE VORDERING
-INGEBREKESTELLING-

Geachte [NAAM DEBITEUR],

Uit de administratie van [NAAM CREDITEUR] blijkt dat [NAAM DEBITEUR] een opeisbare vordering thans niet (volledig) heeft voldaan. Wij gaan er gezien onze goede relatie met [NAAM DEBITEUR] vanuit dat dit gebaseerd is op een vergissing. Daarom willen wij [NAAM DEBITEUR] graag een redelijk termijn gunnen om alsnog tot volledige betaling over te gaan.

Openstaande vordering;

  • een bedrag ad EUR [BEDRAG] (factuurnummer: [NUMMER]) opeisbaar geworden op [DATUM] voor [DIENST/GOED],
  • een bedrag ad EUR [BEDRAG] (factuurnummer: [NUMMER]) opeisbaar geworden op [DATUM] voor [DIENST/GOED], en
  • een bedrag ad EUR [BEDRAG] (factuurnummer: [NUMMER])opeisbaar geworden op [DATUM] voor [DIENST/GOED].

*te verrekenen met uw betaling van EUR [BEDRAG] op [DATUM].
De openstaande vordering bedraagt thans totaal EUR [BEDRAG].

Hierbij verzoek ik [NAAM DEBITEUR] vriendelijk om uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening dezes, een bedrag ad EUR [BEDRAG] integraal en zonder enige opschorting, inhouding, aftrek of verrekening uit welken hoofde dan ook te voldoen, en wel door middel van overschrijving en integrale betaling in deze zin naar de bankrekening welke door de [BANK VAN CREDITEUR] geregistreerd wordt onder [REKENINGNUMMER CREDITEUR] te name van [NAAM REKENINGHOUDER] onder vermelding van [EVENTUEEL REFERENTIE] welke vermeld staat bovenaan deze brief.

Volledigheidshalve melden wij dat indien de vordering niet volledig voldaan is binnen de hierboven gestelde termijn en op de manier zoals in deze brief uiteengezet [NAAM DEBITEUR] tevens een bedrag aan (buitengerechtelijke incasso)kosten verschuldigd is van EUR [BEDRAG BEREKENEN]. Dit bedrag wordt verhoogd met een percentage gelijk aan de BTW. Bovendien zal [NAAM CREDITEUR] aanspraak maken op (vertragings)rente.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, dan vernemen wij die graag.

Inmiddels verblijf ik in afwachting van uw integrale betaling,

Hoogachtend,

[NAAM CREDITEUR]

*GEEL MOET NOG WORDEN INGEVULD

*GROEN OPTIONEEL INDIEN VAN TOEPASSING

LET OP DISCLAIMER

Indien u vragen heeft over dit model incassodocument dan kunt u ons per email benaderen via advocaat@avi-incasso.nl of telefonisch via +31 (0)20 774 1493. Kijk voor meer informatie tevens op www.avi-incasso.nl of www.avilegal.nl.

Avi Incasso probeert dit document correct en actueel te houden en indien nodig aan te passen. Avi Incasso accepteert/aanvaart geen aansprakelijkheid voor (directe of indirecte) schade die voortvloeit uit het gebruik van dit voorbeelddocument. Dit is een (juridisch) voorbeelddocument, maar het opstellen van een (juridisch) document is maatwerk. Om dit model te gebruiken heeft u een advocaat nodig die u kan helpen het te controleren, aan te passen en u van advies kan voorzien. Neem gerust contact met ons op.